Selecteer een pagina

Privacy Verklaring

AM Transport B.v. gevestigd aan ’t Roer 5, 9035 VR, Dronrijp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.am-transport.nl

’t Roer 5, 9035 VR, Dronrijp

0517 – 23 14 10

Evert v.d. Meulen is de Functionaris Gegevensbescherming van AM Transport B.v. Hij is te bereiken via evert@am-transport.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

AM Transport B.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam.

– Adresgegevens.

– Telefoonnummer.

– E-mailadres.

– Overige persoonsgegevens die u actief hebt verstrekt.
– Bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch.

– Locatiegegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via info@am-transport.nl, dan verwijderen wij deze informatie terstond!

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AM Transport B.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van betalingsverkeer.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
– uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

AM Transport B.v. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s-
of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AM Transport B.v.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AM Transport B.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Klanten: Zolang dat nodig is i.v.m. het afnemen van diensten door de klant,
zodat er sprake kan zijn van een snelle en soepele communicatie.

Sollicitanten: Zolang het nodig is i.v.m. een sollicitatie procedure.
Of er moet door middel van onderling overleg een andere afspraak
tot stand zijn gebracht.

Delen van persoonsgegevens met derden

AM Transport B.v. verstrekt uitsluitend aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AM Transport B.v. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AM Transport B.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@am-transport.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Indien u dat bezwaarlijk vindt, maakt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. AM Transport B.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AM Transport B.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@am-transport.nl